Statut Fundacji

Statut Fundacji  Dobrzy Ludzie Dzieciom”

Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundacje aktem notarialnym z dnia 20.03.2014 r. – Repertorium A nr 22-55/2014, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203),

 2. niniejszego Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Siedziba i obszar działania Fundacji

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze
 3. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”

§ 2.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobą fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji. Przyznawać je będą członkowie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 5.

Fundacja może powołać Młodzieżową Radę Fundacji

§ 6.

Nazwa fundacji

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem ” Dobrzy Ludzie Dzieciom” w Zabrzu”.

 2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: „Dobrzy Ludzie” wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

§ 7.

 1. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 2. Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:

  1. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

  2. udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

  3. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk patologicznych;

  4. organizacja imprez sportowych (biegów, turniejów, pikników, festynów, zgrupowań itp.) jak również koncertów muzycznych mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia i rozwoju fizycznego;

  5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno-zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych;

  6. skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samo organizacji i pomocy wzajemnej;

  7. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,

  8. popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.

  9. propagowanie kultury i edukacji muzycznej, w szczególności pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, którzy ten dostęp mają utrudniony.

  10. Popularyzacja idei kształcenia artystycznego, poszukiwanie i promowanie talentów muzycznych

  11. podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki

 3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości

 5. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  58.11.Z – Wydawanie książek,
  58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
  58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  74.20.Z – Działalność fotograficzna;
  74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
  77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
  77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
  88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
  93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:.

 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.65 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.77 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  58.11.Z – Wydawanie książek,
  58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
  58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  74.20.Z – Działalność fotograficzna;
  74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;
  77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
  77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
  88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
  93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.

 1. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona będzie z zastosowaniem zapisów § 13 ust. 1 pkt. 9.

§ 8.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 5. Fundacja może tworzyć grupy wsparcia dla rodzin i ich bliskich w szczególności ze wsparciem dla osób z uzależnionych.

 6. Fundacja może prowadzić programy profilaktyki

 7. Organizowanie i współorganizowanie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.

 8. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów warsztatów naukowych, kongresów, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

 9. Inicjonowanie i organizowanie, bądź współorganizowanie akcji mających na celu zebranie środków na rzecz Fundacji przede wszystkim takich jak: zbiórki publiczne, wystawy, pokazy i aukcje oraz darowizny od darczyńców i sponsorów. Pozyskiwanie darczyńców przez telefon.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dochodami Fundacji są:
  1. dochody z operacji finansowych,
  2. darowizny, spadki, zapisy,
  3. dotacje i subwencje osób prawnych,
  4. dochody ze zbiorek i imprez publicznych,
  5. odsetki bankowe,
  6. inne dochody.
  7. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej Fundacji.
 3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

 5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie jej niezbędnych kosztów.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

§ 11.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

 2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje Fundator na czteroletnią kadencję.

 3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcą Prezesa Zarządu jest Wiceprezes Zarządu.

 4. Funkcję Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Fundator może zostać Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu.

 6. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu przed jej upływem, Fundator powołuje odpowiednio nowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na okres który pozostał do upływu czteroletniej kadencji pozostałych Członków Zarządu.

§ 12.

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. upływu kadencji,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundatorowi,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

  4. śmierci członka Zarządu.

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:

  1. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,

  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

  3. opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,

  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

  5. określa strukturę organizacyjną Fundacji,

  6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

  7. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,

  8. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

  9. określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej.

§ 14.

  1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

  4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 15.

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 17.

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały, fundacje, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 18.

Decyzję w przedmiocie powoływania oddziałów, fundacji, zakładów lub przedstawicielstw, łączenia się z innymi fundacjami oraz wchodzenia w skład spółek i stowarzyszeń, podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19.

 1. Zmiany Statutu Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie.

 2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Fundator wraz z Zarządem Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały organu nadzoru na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 21.

Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Statut Fundacji  Dobrzy Ludzie Dzieciom”

Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundacje aktem notarialnym z dnia 20.03.2014 r. – Repertorium A nr 22-55/2014, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203),
  2. niniejszego Statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Siedziba i obszar działania Fundacji

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze

 3. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”

§ 2.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobą fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji. Przyznawać je będą członkowie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 5.

Fundacja może powołać Młodzieżową Radę Fundacji§ 6.

Nazwa fundacji

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem ” Dobrzy Ludzie Dzieciom” w Zabrzu”.

 2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: „Dobrzy Ludzie” wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

§ 7.

 1. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 2. Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:

  1. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;

  2. udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

  3. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk patologicznych;

  4. organizacja imprez sportowych (biegów, turniejów, pikników, festynów, zgrupowań itp.) jak również koncertów muzycznych mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia i rozwoju fizycznego;

  5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno-zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych;

  6. skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samo organizacji i pomocy wzajemnej;

  7. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,

  8. popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w dziedzinie nauki sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.

  9. propagowanie kultury i edukacji muzycznej, w szczególności pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, którzy ten dostęp mają utrudniony.

  10. Popularyzacja idei kształcenia artystycznego, poszukiwanie i promowanie talentów muzycznych

  11. podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki

 3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości

 5. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 • 58.11.Z – Wydawanie książek,

 • 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

 • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

 • 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

 • 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

 • 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;

 • 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

 • 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 • 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

 • 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

 • 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

 • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

 • 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;

 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 • 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:.

 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.65 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.77 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 • 58.11.Z – Wydawanie książek,

 • 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

 • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

 • 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

 • 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

 • 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;

 • 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

 • 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 • 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

 • 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 • 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

 • 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

 • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

 • 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;

 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 • 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych. 1. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona będzie z zastosowaniem zapisów § 13 ust. 1 pkt. 9.

§ 8.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 5. Fundacja może tworzyć grupy wsparcia dla rodzin i ich bliskich w szczególności ze wsparciem dla osób z uzależnionych.

 6. Fundacja może prowadzić programy profilaktyki

 7. Organizowanie i współorganizowanie programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.

 8. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów warsztatów naukowych, kongresów, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

 9. Inicjonowanie i organizowanie, bądź współorganizowanie akcji mających na celu zebranie środków na rzecz Fundacji przede wszystkim takich jak: zbiórki publiczne, wystawy, pokazy i aukcje oraz darowizny od darczyńców i sponsorów. Pozyskiwanie darczyńców przez telefon.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dochodami Fundacji są:

  1. dochody z operacji finansowych,

  2. darowizny, spadki, zapisy,

  3. dotacje i subwencje osób prawnych,

  4. dochody ze zbiorek i imprez publicznych,

  5. odsetki bankowe,

  6. inne dochody.

  7. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

 3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

 5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie jej niezbędnych kosztów.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

§ 11.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób – Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

 2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje Fundator na czteroletnią kadencję.

 3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcą Prezesa Zarządu jest Wiceprezes Zarządu.

 4. Funkcję Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Fundator może zostać Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu.

 6. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu przed jej upływem, Fundator powołuje odpowiednio nowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na okres który pozostał do upływu czteroletniej kadencji pozostałych Członków Zarządu.

§ 12.

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

  1. upływu kadencji,

  2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundatorowi,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

  4. śmierci członka Zarządu.

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:

  1. kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,

  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

  3. opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,

  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

  5. określa strukturę organizacyjną Fundacji,

  6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

  7. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,

  8. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

  9. określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej.

§ 14.

  1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

  4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 15.

 1. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 17.

 1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały, fundacje, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 18.

Decyzję w przedmiocie powoływania oddziałów, fundacji, zakładów lub przedstawicielstw, łączenia się z innymi fundacjami oraz wchodzenia w skład spółek i stowarzyszeń, podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19.

 1. Zmiany Statutu Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie.

 2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Fundator wraz z Zarządem Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały organu nadzoru na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 21.

Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.